Leef je droom!

Start je carrière in de fitnessbranche

personal training

Help anderen

Begeleid klanten om hun doel te bereiken

INTERNATIONAL PERSONAL TRAINER 

Vergroot je kennis

Leer meer over erkende opleidingen

Inschrijven nieuwsbrief 

Laatste nieuws 

Personal Trainer worden?

Wil jij klanten 1 op 1 begeleiden als Personal Trainer? 

Lees hier hoe jij je Personal Trainer wordt!

ereps-ehfa.jpg NLActief.jpg

De deelnemer en Fit-NL komen overeen:
The participant and Fit-NL agree to the following:

Artikel 1 Definities - Article 1 Definitions

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
These terms and conditions shall apply to:

Deelnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij Fit-NL een opleiding volgt.
Participant: the natural or legal person studying or training at Fit-NL.

Onderwijsinstituut: Fit-NL, gevestigd in Hoofddorp en ingeschreven te Amsterdam (K.v.K. Amsterdam onder nummer 34373377).
Educational Institution: Fit-NL, located in Heemstede and registered in Amsterdam (Registered with the Amsterdam Chamber of Commerce by number 34373377).

Artikel 2 Tot standkoming van overeenkomst - Article 2 Conclusion of contract

2.1 Een overeenkomst tot het volgen van een opleiding tussen het opleidingsinstituut en de deelnemer komt tot stand door het invullen van het online inschrijfformulier voor de opleiding en het aanvinken van dat de deelnemer akkoord is met de algemene voorwaarden en de bevestiging van het opleidingsinstituut aan de deelnemer, dat hij tot de opleiding is toegelaten.
2.1 An agreement between the educational institution and the participant is concluded by completing the online registration for a training or course by the participant and checking the box acknowledging that the participant agrees with the terms and conditions, followed by the confirmation by the educational institution to the participant that they have been admitted to the program.

2.2 De bevestiging door het opleidingsinstituut wordt geacht te hebben plaatsgevonden, indien een bewijs van inschrijving door het opleidingsinstituut aan de deelnemer wordt toegezonden.
2.2 The confirmation is deemed to have occurred through the educational institution, if a certificate of registration shall be sent by the educational institution to the participant.

2.3 Een door het opleidingsinstituut gedaan (openbaar) aanbod tot inschrijven op c.q. volgen van een opleiding door middel van een advertentie, een brochure of een aan een particulier gericht schrijven, kan alleen leiden tot een overeenkomst, indien aan het bepaalde in de eerste twee leden van dit artikel is voldaan.
2.3 A (public) offer to subscribe to or undergo a training course by means of an advertisement, a brochure or a private addressed letter, issued by the educational institution, can only lead to an agreement, if the provisions of the first two paragraphs of this article are fulfilled.

2.4 Indien voor een opleiding onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van het opleidingsinstituut, is het opleidingsinstituut gerechtigd om van het geven van de betreffende opleiding af te zien, dan wel deze te combineren met een andere opleiding of een opleiding in een andere plaats. Zij doet hiervan schriftelijk of per e-mail mededeling aan de deelnemer. In geval de opleiding niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk 5 dagen voor de eerste (les)dag van de opleiding plaats.
2.4 If a program suffers insufficient interest by participants to proceed, at the sole discretion of the educational institution, the educational institution shall be entitled to refrain from continuing said program, or combine it with another program or training in another location.The educational institution will notify participants of such a decision in writing or by e-mail communication directly sent to the participant.If the educational institution decides to not continue a program, they will notify all participants no later than 5 days before the first (teaching) day of said program.

2.5 Indien het opleidingsinstituut kenbaar maakt de opleiding met een andere opleiding te combineren en/of deze in een andere plaats te geven, heeft de deelnemer het recht om binnen 7 dagen na ontvangst van de mededeling van het opleidingsinstituut door middel van een aangetekend schrijven de overeenkomst te ontbinden.
2.5 If the educational institution has notified the participant of their intention to combine the program with another program and / or continue at another location, the participant has the right to dissolve the agreement within 7 days of receiving of the notification of the program changes, by means of a registered letter.

2.6 Indien een opleiding geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling, wordt de overeenkomst ontbonden door middel van de daartoe strekkende mededeling van het opleidingsinstituut als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, zonder dat op één der partijen nog enige verplichting rust.
2.6 If a program will not proceed due to insufficient interest, the agreement is dissolved by means of the appropriate notification by the educational institution referred to in the fourth paragraph of this article indemnifying both parties of any obligations.

2.7 Het opleidingsinstituut is te allen tijde vrij in het aanpassen of wijzigen van de algemene voorwaarden. Dit dient schriftelijk aan de deelnemer bekend te worden gemaakt. De deelnemer heeft 7 werkdagen de tijd om na wijziging of aanpassing van de algemene voorwaarden de overeenkomst alsnog te ontbinden.
2.7 The educational institution is always free to amend or modify the terms and conditions.The participant should always receive a written notification of any modifications or amendments. The participant is allowed seven working days after amendment or modification of the terms and conditions to dissolve the agreement.

Artikel 3 - Gevolgen van de overeenkomst - Article 3 Impact of the agreement

Indien een overeenkomst als bedoeld in artikel 2 (hierna te noemen: “de overeenkomst”) tot stand is gekomen, gelden de volgende financiële rechten en verplichtingen:
If an agreement referred to in Article 2 (hereinafter "the Agreement") has been established, the following financial rights and duties are obtained:

a. de deelnemer is aan het opleidingsinstituut verschuldigd de kosten als genoemd in of bij de overeenkomst, te voldoen op de wijze en de tijdstippen in of bij de overeenkomst genoemd.
a. The participant owes the educational institution dues to meet the costs referred to in the agreement, to be met per the instructions relating to time and manner mentioned in the Agreement.

b. Indien de deelnemer de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub g van dit artikel, tot 28 dagen voor de aanvang van de opleiding zonder opgaaf van reden doen door middel van een aangetekend schrijven aan het postadres van het opleidingsinstituut. De deelnemer is alsdan 10% van de kosten van de betreffende opleiding verschuldigd. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 28 dagen voor de aanvang van de opleiding tot stand gekomen, is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.
b.If the participant wishes to terminate the agreement, they may do so, without giving any reason, by means of a registered letter to the postal address of the educational institution, up to 28 days before the commencement of the course, in accordance with the provisions of subparagraph g of this article.The participant then owes 10% of the total costs of the course fee.If the agreement has been established less than 28 days before the start of the program, a termination under this provision is not possible.

c. Indien de deelnemer de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub g van dit artikel, tot 14 dagen voor de aanvang van de opleiding zonder opgaaf van reden doen door middel van een aangetekend schrijven aan het postadres van het opleidingsinstituut. De deelnemer is alsdan 20% van de kosten van de betreffende opleiding verschuldigd. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 14 dagen voor de aanvang van de opleiding tot stand gekomen, is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.
c.If the participant wishes to terminate the agreement, they may do so, without giving any reason, by means of a registered letter to the postal address of the educational institution up to 14 days before the commencement of the course in accordance with the provisions of subparagraph g of this article.The participant then owes 20% of the total costs of the course fee.If the agreement has been established less than 14 days before the start of the program, a termination under this provision is not possible.

d. Indien de deelnemer de overeenkomst wil ontbinden binnen een termijn korter dan 14 dagen voor het begin van de opleiding, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub g van dit artikel, doen door middel van een aangetekend schrijven aan het postadres het opleidingsinstituut. De deelnemer is alsdan 30% van de kosten van de betreffende opleiding verschuldigd.
d.If the participant wishes to terminate the agreement, within a period shorter than 14 days before the start of the program, they may do so, in accordance with the provisions of subparagraph g of this article, by means of a registered letter to the postal address of the educational institution. The participant then owes 30% of the total costs of the course fee.

e. Indien de deelnemer de overeenkomst wil ontbinden na aanvang van de opleiding, maar binnen een termijn van 21 dagen na aanvang van de opleiding, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub g van dit artikel, doen door middel van een aangetekend schrijven aan het postadres het opleidingsinstituut. De deelnemer is alsdan 75% van de kosten van de betreffende opleiding verschuldigd.
e.If the participant wishes to terminate the agreement after the start of the program, but within 21 days after the start of said program, they may do so, by means of a registered letter to the postal address of the educational institution, in accordance with the provisions of subparagraph g of this article.The participant then owes 75% of the total costs of the course fee.

f. Indien de deelnemer de overeenkomst wil ontbinden na aanvang van de opleiding, na een termijn van 21 dagen na aanvang van de opleiding, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub g van dit artikel, doen door middel van een aangetekend schrijven aan het postadres het opleidingsinstituut. De deelnemer is alsdan 100% van de kosten van de betreffende opleiding verschuldigd.
f.If the participant wishes to terminate the agreement after the start of program, after a period of 21 days after the start of the program, they may do so by means of a registered letter to the postal address of the educational institution, subject to the provisions under subparagraph g of this article. The participant then owes 100% of the total costs of the course fee.

g. Ontbinding op grond van het bepaalde in dit artikel onder b), c), d), e) en f) vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat de deelnemer tegelijk met het verzenden van het aangetekend schrijven het verschuldigde bedrag overmaakt op de bankrekening van het opleidingsinstituut. Indien overmaking niet binnen veertien dagen na verzending van het aangetekend schrijven heeft plaatsgevonden, wordt de deelnemer geacht zijn verzoek tot ontbinding niet te hebben gedaan. Ontbinding kan dan alleen plaatsvinden na een nieuw aangetekend schrijven, met inachtneming van het overigen in dit artikel bepaalde.
g.Termination under the provisions of this article under subparagraphs b), c), d), e) and f) take place under the condition that the participant at the time of the sending of the registered letter has paid the amount due into the account of the educational institution.If said payment is not made within fourteen days after dispatch of the registered letter, the participant will be deemed not to have made their request for dissolution.Dissolution can only take place after a new registered letter has been dispatched, taking into account the rest of this article.

h. Indien de deelnemer door omstandigheden hem betreffende, waartoe te rekenen, maar niet daar toebeperkt, op medische gronden, niet in staat is de (gehele) opleiding te volgen, is dat voor rekening en risico van de deelnemer.
h.If the participant by circumstances concerning them, taking in to account, but not limiting to, medical reasons, is unable to follow the (whole) program, this will be at the expense and risk of the participant.

i. Indien de deelnemer verzuimt de onder b), c), d), e) en f)  genoemde kosten van de opleiding overeenkomstig het in of bij de overeenkomst bepaalde te voldoen, is hij, zonder dat daartoe verdere ingebrekestelling vereist is, een verhoging van €. 50,- voor administratiekosten verschuldigd.
i.If the participant fails to satisfy the costs of the program mentioned under subparagraphs b), c), d), e) and f) they are, without further notice being required, due an increase in €50,- in administration costs.

J. Indien de deelnemer na een overschrijding van de geldende betalingstermijn voor de cursuskosten met meer dan 20 dagen, het openstaande bedrag, alsmede de onder i) genoemde verhoging voor administratiekosten niet heeft voldaan, is het opleidingsinstituut gerechtigd om, zonder dat daarvoor (verdere) ingebrekestelling vereist is:
If the participant has exceeded the applicable payment terms for the program costs nor the extra fee mentioned in subparagraph i) by more than 20 days, the educational institution is entitled, without the need for (further) notice, to:

1. de deelnemer de toegang tot de opleiding en de gebouwen van het opleidingsinstituut te ontzeggen.
1. deny the participant access to the program and the premises of the training institution.

2. de overeenkomst door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de deelnemer te ontbinden.
2. terminate the contract by means of a written announcement to the participant.

3. over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen, waartoe te rekenen gerechtelijke invordering.
3. proceed with the adoption of collection measures, which calculate judicial recovery.

k.Indien het opleidingsinstituut gebruik maakt van een of meer van de onder sub i) genoemde bevoegdheden, tast dit niet de vordering van de kosten aan. Indien het opleidingsinstituut overgaat tot het treffen van incassomaatregelen, zijn de kosten hiervan geheel voor rekening van de deelnemer, met een minimum van € 150,-.
k. If the educational institution uses one or more of the powers mentioned under subparagraph i), this will not affect the collection of the costs.
If the educational institution proceeds to take collection measures, the costs are entirely borne by the participant with a minimum of €150, -.

l. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden, is de deelnemer overeenkomstig het bepaalde in artikel 119, Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek over achterstallige bedragen de wettelijk rente verschuldigd.
l.Notwithstanding the preceding paragraphs, the participant owes statutory interest over arrears in accordance with Article 119, Book 6 of the Civil Code.

m. Indien door een uitzondering de opleiding met goedkeuring van en in schriftelijke overeenstemming met het opleidingsinstituut is verschoven naar een latere datum, blijven de algemene voorwaarden gelden alsware de opleiding niet verschoven. Ontbinding van de overeenkomst, zoals beschreven in sub b-f, nadat de cursus eenmaal is verschoven, is derhalve niet mogelijk.
m. If by exception, the program, after approval and written confirmation by the educational institution, is moved to a later date, the terms and conditions remain valid. Termination of the agreement, as stated in subparagraph b to f, after the program has been postponed, is therefore not possible.

n. Indien de deelnemer niet zorgt voor voldoende saldo op zijn/haar rekening m.b.t. het betalen in termijnen en er een storno ontstaat, wordt de rekening met € 20,- per keer dat de storno ontstaat verhoogd.
n. If the participant does not provide sufficient funds in their account in regards to the payment in installments, resulting in reversal of due amount, each installment is increased with € 20, -. each time a reversal occurs.

o. Inschrijfgeld, kosten voor lesmateriaal en administratiekosten worden bij annulering van de opleiding niet retour gestort en staan los van het reguliere bedrag voor de opleiding waarvoor de artikelen b, c, d, e en f gelden.
o.Registration fee, costs for teaching materials and administration fees are not refunded in case of cancellation of the program and are viewed separate from the regular cost for the program to which the items b, c, d, e and f apply.

p. Bij annulering van de instaptoets wordt het inschrijfgeld en de kosten van de reader (à € 20,-) niet geretourneerd.
p. In case of cancellation of the entry test is the registration fee and the costs of the reader (à € 20, -) are not refunded.

q. Terugbetaling na annulering volgens de artikelen b, c, d en e geschiedt binnen 21 dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven.
q.Refunds after cancellation in accordance with articles b, c, d and e shall be made within 21 days after receipt of the registered letter.

r. Na inschrijving heeft de deelnemer een bedenktermijn van 14 werkdagen waarbinnen de deelnemer zonder opgave van reden per aangetekend schrijven de opleiding kosteloos kan annuleren.
r.After registering, the participant has a cooling-off period of 14 days within which the participant without giving reasons, can dissolve the agreement, by registered mail.

s. Wanneer de deelenmer na inschrijving wil wijzigen van opleidig, is de deelnemer € 50,- administratie kosten verschuldigd.
s. When a participant wants to change courses after registering, the participant has to pay € 50,- administration costs.

t. Betalingsvoorwaarden: facturen dienen binnen de gestelde termijn op de factuur te worden voldaan; Er kan in twee termijn betaald worden tot 3 weken voor aanvang van de opleiding.
t.Payment Terms: Invoices must be paid within the period stated on the invoice; payments can be done in two terms up to 3 weeks befor the course starts. 

u. De wijze van betaling: betaling geschiet via online bankieren of automatische incasso. De eerste termijn moet voor aanvang van de opleiding voldaan zijn. De tweede termijn moet halverwege de opleiding voldaan zijn. En bij een derde termijn dient deze voor het examen voldaan zijn.
u.The manner of payment: payment will be carried out via online banking or debit.The first installment must be paid before the start of training.The second installment must be met halfway through the course.In case of a third installment, this last term must be met before the exam date.

Artikel 4 - Overige rechten en verplichtingen van de deelnemer Article 4 - Other rights and obligations of the participant

Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de deelnemer verplicht:
Without prejudice to whether provided by the agreement, the participant is required to:

a. tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen en andere activiteiten in het kader van de opleiding;
a. be on time for the start of classes and other activities in the framework of the program;

b. de voor de opleiding benodigde materialen, voorzover deze niet ter plekke door het opleidingsinstituut ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben;
b.be in possession of materials required for the program, if they are not provided by the educational institution;

c. de voorgeschreven huisregels, kleding- en hygiënevoorschriften in acht te nemen;
c.observe the prescribed house rules, clothing and hygiene-codes;

d. zich gedurende de opleiding correct te gedragen en de andere deelnemers niet te hinderen;
d.behave properly during training and not to obstruct the other participants;

Artikel 5 - Overige rechten en verplichtingen van het opleidingsinstituut Article 5 - Other rights and obligations of the educational institution

1. Het opleidingsinstituut bepaalt de plaats en tijd waarop de opleiding wordt gegeven. Het opleidingsinstituut is bevoegd de plaats en de tijd te wijzigen. Het opleidingsinstituut zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijke gronden gebruik maken.
1. The educational institution shall determine the place and time of all programs.The educational institution is authorized to change the place and time of all programs.The educational institution will not use this power without reasonable grounds.

2. Het opleidingsinstituut is bevoegd om een deelnemer (tijdelijk) de toegang tot c.q. deelname aan de opleiding te ontzeggen indien:
2. The educational institution is authorized to deny a participant (temporary) access to or participation of the program if:

a. de deelnemer zich niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 gedraagt;
a. the participant does not behave in accordance with Article 4;

b. er sprake is van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten of de andere deelnemers.
b.in question of a disease or condition which might adversely affect the teachers or the other participants.

3. Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en docenten.
3. Any information provided by customers and / or participants, is confidential to the educational institution, its staff and faculty.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid Article 6 - Liability

1. De deelnemer is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de opleiding te volgen. Bij twijfel over uw gezondheid wordt u dringend geadviseerd overleg te plegen met uw huisarts. Het opleidingsinstituut aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De deelnemer vrijwaart het opleidingsinstituut voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, mededeelnemers.
1. The participant is obliged to (do) examine whether they have the physical and / or mental fitness and reserves to participate in the program.If in doubt about their health, they are strongly advised to consult their doctor.The educational institution accepts no responsibility for the direct or indirect consequences of the lack of such capability.The participant shall indemnify the educational institution for any claims from third parties, including but not limited to, fellow participants.

2. Het opleidingsinstituut aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de deelnemer of anderszins door de deelnemer meegebrachte materialen gedurende de opleiding of anderszins verblijf van de deelnemer in de (les)lokalen van het opleidingsinstituut of de door het opleidingsinstituut gehuurde (les)lokalen cq locaties.
2. The educational institution accepts no responsibility for loss, theft or damage to property of the participant or otherwise brought materials by the participant, during the program, or the duration of stay in the (teaching) premises of the educational institution or the (lesson) premises or locations rented by the educational institution.

3. Het opleidingsinstituut is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de deelnemer overkomt tijdens of in verband met het volgen van de opleiding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van het opleidingsinstituut of haar docenten.
3. The educational institution is not liable for any injuries that befall the participant during or in connection with attending the program, unless there is intent or gross negligence of the educational institutions teachers.

4. Het opleidingsinstituut is niet aansprakelijk voor gederfde inkomsten of gemaakte kosten van de deelnemer door het wijzigen van data of tijdstippen van lessen, examens of leslocaties.
4. The educational institution is not liable for loss of earnings or expenses of the participant by changing dates or times of classes, exams or teaching locations.

Artikel 7 - Betaling Article 7 - Payment 

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door het opleidingsinstituut aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, en voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldverrekening.
1. Payment must be made within 14 days after the invoice date, as instructed by the educational institution, and in the currency of the invoice, and to the extent the payment relates to work, without any right to discount or debt settlement.
2. Indien opdrachtgever niet binnen de onder 7.1 genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft gebruiker, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algemene voldoening, onverminderd de verdere rechten welke gebruiker heeft dan wel de overeenkomst als ongeldig te verklaren.
2. If the participant fails to pay their dues, within the payment period referred to in 7.1, they are legally in default and without further warning or notice, the educational institution is granted the right to charge the statutory interest up to the date of general satisfaction, without prejudice to any other rights of participant, or to declare the agreement invalid.

Artikel 8 - Prijzen Article 8 - Prices

1. De prijzen voor opleidingen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, in Euro, ex BTW tenzij anders vermeld.
1. The costs for programs, unless expressly agreed otherwise in writing, are charged in Euros, excluding VAT unless stated otherwise.

2. Het onderwijsinstituut behoudt het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van het verrichten van de diensten en werkzaamheden verhogingen in een of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de deelnemer in rekening te brengen. Voorts heeft het onderwijsinstituut het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.
2. The educational institution reserves the right, if after the date on which the agreement has been established, but before the date of the provision of the services and activities, increases occur in one or more of the cost factors, to charge these increases to the participant.Furthermore, the educational institution has the right to wholly or partially dissolve the agreement in such a case, without judicial intervention.

Artikel 9 - Overmacht Article 9 - Force Majeure

1. Onder overmacht moet worden verstaan elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (zogenaamde niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming).
Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, staking, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, storingen in ons bedrijf of in het bedrijf van onze leveranciers, veranderingen of tekortkomingen van onze leveranciers of partners, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties.
1. Force majeure shall mean any circumstance beyond our control of such a nature that compliance with the agreement cannot reasonably be demanded of us (so-called
non-attributable failure to perform).
Force majeure means war, unrest and hostilities of any nature whatsoever, blockades, boycotts, strikes, natural disasters, epidemics, lack of raw materials, disruptions in our business or in the business of our suppliers, changes or failures of our suppliers or partners , obstructions caused by measures, laws or decisions of international, national or regional (government) bodies. 
2. Indien het opleidingsinstituut door overmacht de overeenkomst niet (tijdig) kunnen nakomen, heeft het opleidingsinstituut het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de deelnemer ons niet tot schadevergoeding aanspraken.
2. If the educational institution cannot (timely) fulfill their part of the agreement due to force majeure, the educational institution has the right to perform on a later date, or dissolve the agreement, at their discretion.In case of force majeure, the participant cannot claim for damages.

Artikel 10 -  Intellectuele eigendom Article 10 - Intellectual property
1. Het opleidingsinstituut behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
1. The educational institution retains the rights and powers it is entitled under the Copyright Act.
2. De door het opleidingsinstituut verstrekte stukken, zoals readers, teksten, PowerPoint presentatie, filmpjes,  stencils enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de deelnemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van het opleidingsinstituut worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
2. Educational documents, such as readers, texts, PowerPoint presentations, videos, stencils etc., issued by the educational institution are intended to be used by the participant and may not be reproduced, published, or disclosed to third parties, without prior consent of the educational institution.

Artikel 11 – Klachten Article 11 - Complaints

1. Indien de deelnemer een klacht heeft kan deze per e-mail kenbaar gemaakt worden aan het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. rede aard van de klacht. 
1. If a participant has a complaint, it can be communicated by email to the email addressDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.stating the nature of the complaint.
2. Na ontvangst neemt het opleidingsinstituut binnen 7 werkdagen contact op met de deelnemer. Voorts zal de klacht na contact tussen de deelnemer en het opleidingsinstituut binnen 21 werkdagen zijn afgehandeld. Indien er langer nodig is om onderzoek te doen zal de deelnemer binnen 21 werkdagen in kennis worden gesteld waarbij het uitsluitsel wordt toegelicht. Er zal een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven. 
2. Upon receipt the educational institution will contact participant within 7 working days.Furthermore, the complaint will, after contact between the participant and the  educational institution is established, be completed within 21 days.If more time is needed to investigate the complaint, the participant will be notified within 21 working days, in writing, in which the answer is explained.An indication will be given when a definite answer it is expected.
3. Indien de deelnemer het niet eens is met de uitspraak over de klacht, wordt een beroep worden gedaan op de uitspraak van een derde bij wijze van bindend voor het opleidingsinstituut. Cursus en exameninhoudelijk is dit de op de opleiding betrekking hebbende brancheorganisatie. Voor organisatie en administratieve zaken is dit een door het opleidingsinstituut aangewezen partij welke vanuit zijn beroepsethiek onafhankelijk opereert. Indien het opleidingsinstituut een bindend advies wil initiëren, stelt zij de deelnemer eerst, bij aangetekend schrijven, tenminste één maand in de gelegenheid om ervoor te kiezen dat het geschil aan de bevoegde rechter wordt voorgelegd. Als die termijn is verstreken zonder dat de deelnemer gekozen heeft voor de rechter, kan het bindend advies gevraagd worden en geldt dat voor alle partijen. 
3. If the participant does not agree with the ruling on the complaint, an appeal will be made to the judgment of a third party, binding to the educational institution.In case of complaints concerning course and exam content, the third party is the trade association related to the educational institution.In case of complaints concerning organizational and administrative matters, the third party is designated by the educational institution which operates independently from its professional ethics.If the training institution initiates a binding recommendation, it shall inform the participant first, by registered letter, issuing at least one month to decide whether the dispute be referred to by the competent court.If that period expires without the participant deciding for court, the binding recommendation may be requested, and this applies to all parties.
4. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.
4. Complaints are confidential.
5. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van minimaal 1 jaar bewaard.
5. Complaints and the method of settlement are recorded and kept for a minimum period of one year.


Artikel 12 – Toepasselijk recht Article 12 - Applicable law

1. Op elke overeenkomst tussen het opleidingsinstituut en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. 
1. Any agreement between the educational institution and the participant is Dutch law.
2. Op alle door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Dutch law is exclusively applicable to submitted tenders and agreements issued by the educational institution.

 

De missie van Fit-NL 

Fit-NL helpt jou wegwijs te worden in de fitness industrie en de wereld van fitnessopleidingen. Fit-NL richt zich op het informeren van belangstellenden over de mogelijkheden die er zijn om opgeleid te worden tot fitness professional en het vinden van de juiste plek om als fitness instructeur of personal trainer te werken. 

Fitness isn't a workout, it's a lifestyle!

Fit-NL: 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef12058 #170714215140